ANBI-gegevens

Stichting Kerygma is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent onder meer dat de giften die u naar ons overmaakt, voor u belastingaftrekbaar zijn. In 2013 heeft de overheid bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud van de ANBI-status, dus willen we de volgende gegevens openbaar maken.

 • Onze officiële naam;
 • Het Kamer van Koophandel (KvK) nummer en het RSIN;
 • De contactgegevens;
 • De doelstelling volgens de statuten;
 • Het actuele beleidsplan (beknopt);
 • Bestuurssamenstelling statutaire bestuur;
 • Het beloningsbeleid;
 • Een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • Een financiële verantwoording.


Onze officiële naam:
Stichting “Kerygma-Nederland”


KvK-nummer: 41189803


RSIN: 9738393


Contactgegevens:

Post- en bezoekadres: Kerkstraat 24-3, 3781 GB Voorthuizen
Telefoon: 0342-475048


Doelstelling volgens de statuten:

De groei van het christelijk geloof door:

 • het toerusten van de gemeente van Jezus Christus in de principes van het christelijk geloof;
 • het stimuleren van vernieuwd geestelijk leven door de kracht van de Heilige Geest;
 • de uitbreiding van het Koninkrijk van God door middel van evangelisatie.

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.


Actueel beleidsplan (beknopt):

We proberen ons doel te bereiken door:

 • Het begeleiden van leiders in gemeenten en hen adviseren.
 • Het geven van onderwijs in gemeenten en op interkerkelijke gelegenheden.
 • Het samenstellen van studiemateriaal ten dienste van de toerusting van gelovigen.
 • Het toerusten van gemeenten in hun dienende taak en verantwoordelijkheid in de maatschappij.
 • Het toerusten van gemeenten in evangelisatie en het in samenwerking met gemeenten & kerken evangeliseren.


Bestuurssamenstelling statutaire bestuur:

Erik Douwe van Boven (voorzitter)
Gezinus Jan Tilma (penningmeester)
Ing. Steffen Rutger Johannes de Jong (secretaris)


Beloningsbeleid bestuurders en werknemers:

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De twee fulltime werknemers krijgen gemiddeld het minimumloon. Daarnaast zijn er twee parttime werknemers.


Beknopt verslag van uitgeoefende activiteiten:

In 2016 mochten we weer gemeenteleiders in diverse plaatsen begeleiden en adviseren. We mochten ook onderwijs geven en cursussen verzorgen in verschillende gemeenten. We hebben daarnaast onderwijsmateriaal mogen schrijven en kunnen herzien. Tenslotte hebben wij in een plaats toerusting mogen geven in evangelisatie en mochten we 17 keer met de King’s Coach afreizen naar plaatsen in Nederland.

Balans en staat van baten en lasten over 2016 met toelichting